Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Nacht van de Hollandse Sterren.

1 Definities
a. “De Organisatie:” de te Den Haag gevestigde Besloten Vennootschap de Nacht van Volendam B.V., alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, of elke andere bij de B.V. verbonden onderneming waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
b. “Bezoeker:” iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit terzake van het bijwonen van een door de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het Terrein bevindt.
c. “Entreebewijs:”het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement.
d. “Evenement:” een door de Organisatie georganiseerd feest, waarbij diverse artiesten optreden.
e. “Terrein”: elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Entreebewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van Entreebewijzen voor de Evenementen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden.

2.2. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs danwel betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.3. Alle door de Organisatie danwel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, danwel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen

3 Toegangsbewijs en toegang event

3.1. Eenmaal gekochte Entreebewijzen worden niet door de Organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald.

3.2. Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

3.3. Toegang tot het Evenement verkrijgen alleen personen van 18 jaar en ouder. Personen die willen binnentreden, kunnen worden verzocht en zijn dan verplicht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het Evenement zonder meer geweigerd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

3.4. De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie.

3.5. Het is verboden de Entreebewijzen voor het Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de Entreebewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
Bij overtreding van dit verbod is de Organisatie gerechtigd de toegang tot het Evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de wederpartij te verhalen.

3.6. De Organisatie heeft het recht Bezoekers van het Evenement voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het Evenement te (laten) fouilleren. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.


4. Annulering

4.1. Bij een (VIP) annulering dient de Bezoeker de gehele of gedeeltelijke annulering van de met De Nacht van de Volendam BV gesloten Overeenkomst direct schriftelijk aan De Nacht van Volendam BV mede te delen.
4.2. Indien de Bezoeker de Overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk
ter kennis te brengen aan De Nacht van Volendam BV. Onverminderd het recht op
schadevergoeding volgens de wet, heeft de Organisatie bij annulering van de opdracht recht op het volledige factuurbedrag, althans een redelijk
percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de Bezoeker. De annuleringsvergoeding, berekent volgens de volgende
staffel:
* Opzegging 3 tot 6 maanden voorafgaand aan het evenement: 50% van het factuurbedrag
* Opzegging 1 tot 3 maanden voorafgaand aan het evenement: 75% van het
factuurbedrag
* Opzegging tot 1 maand voorafgaand aan het evenement: 100% van het factuurbedrag
4.3. De Bezoeker aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart De Nacht van Volendam
BV volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de
(gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst.

5 Verboden

5.1. Het is verboden de volgende zaken op het EvenementenTerrein mee te nemen: Etenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen (waaronder - maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas) en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar - of in bezit te hebben op - de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een Evenement, op straffe van inbeslagname. Onder professionele fotoapparatuur wordt verstaan: Camera's met verwisselbare lenzen.
Digitale camera's, alsmede telefoons met camera mogen mee het festivalTerrein op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opnameapparatuur. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. Een Bezoeker, die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

5.2. Registratie van het Evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

5.3. Het is niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen.

6 Voorbehoud weigering toegang event

6.1. De Organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement.

6.2. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de Organisatie een Bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de Organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Bezoekers en voor ontkleding tijdens het Evenement (waaronder - maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).

7 Aansprakelijkheid

7.1. De Organisatie heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om een veilige en succesvolle Nacht van de Hollandse Sterren te organiseren. De Bezoekers van het Evenement zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisatie, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel.
Aanwijzingen en verboden die Bezoekers onder andere (niet limitatief) moeten volgen zijn:
a) Bezoekers dienen gebruik te maken van de kluisjes voor het opbergen van de waardevolle spullen;
b) De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De Organisatie geeft de Bezoekers het advies om het gehoor tijdens het Evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en/of gehoorbescherming te dragen;
c) Per 1 juli 2008 zijn de Evenementen welke door de Organisatie worden georganiseerd rookvrij. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald;
d) Overmatig alcohol gebruik door Bezoekers is verboden.

7.2. De eventuele aansprakelijkheid van de Organisatie is in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, zoals bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen en andere lichamelijke stoornissen dan wel schade aan goederen van de Bezoeker, veroorzaakt door welke oorzaak ook, inclusief die welke voortvloeien uit handelingen van andere Bezoekers, handelingen van de Organisatie, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) de Organisatie.

7.3. Buiten de dekking van de verzekering is de Organisatie niet aansprakelijk.

7.4. De Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan goederen.

7.5. De Organisatie zal ernaar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Echter door overmacht, waaronder de Organisatie mede verstaat ziekte en annulering door een artiest, is zij echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor Bezoekers en/of derden mocht ontstaan.
7.6. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.7. Overmacht

7.7.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Organisatie geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de Organisatie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief, ziekte en/of afzegging van de artiest(en), brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, afgelasting door de bevoegde autoriteiten en werkstakingen in de onderneming van de organisatie en/of derden. De organistaie is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Organisatie haar verbintenis had moeten nakomen.

7.7.2. De Organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.7.3. In geval van overmacht heeft de Organistaie het recht om het Evenement te verschuiven naar een andere datum en/of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

7.7.4. De Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor wat voor soort schade dan ook, die is ontstaan als gevolg van verschuiving of annulering van het Evenement, zoals in lid 3 van dit artikel vermeld.

7.7.5. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, zal de Organisatie hieraan op een door haar juist geachte wijze, zoveel mogelijk, bekendheid geven.

7.8. In geval van verschuiving, zoals omschreven in lid 3 van artikel 7.7., blijft een, bij een officieel (voor)verkoopadres aangeschaft, Entreebewijs geldig voor de nieuwe datum of locatie. Mocht de Bezoeker het Evenement niet op een nieuwe datum kunnen bezoeken, dan heeft deze op grond van artikel 3.1. geen recht op restitutie van het aankoopbedrag en/of reserveringskosten.

7.9. Bij annulering van het Evenement heeft de Bezoeker op verzoek recht op restitutie van het entreegeld, exclusief de bespreekgelden/administratiekosten. Bezoeker dient dan aan de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde partij te overleggen:

Een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het Entreebewijs is aangeschaft bij een officieel (voor)verkoopadres;
Een geldig Entreebewijs.

7.10.  Het recht op restitutie van het entreegeld vervalt 3 maanden na bekendmaking van de annulering van het Evenement door de Organisatie.

8 Beeldregistratie

8.1. De Organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.
8.2. De Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voorzover de Bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de Organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.

9 Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.